Taal hoger onderwijs

Taal hoger onderwijs

* Brief van VVA gericht aan Minister-president Jan Jambon en Viceminister-president Ben Weyts
om de verruiming van de verengelsing van de bacheloropleidingen tot 50 % te schrappen in het voorontwerp van onderwijsdecreet – 15 januari 2020


** De verengelsing ten top gedreven - Ghislain Duchâteau 1-12-2016


*** - Voor u gelezen: ‘Nederlands in het hoger onderwijs – en geen globish’ - 29 juni 2015 door An De Moor

 

 

 

Brief gericht aan Minister-president Jan Jambon en Viceminister-president Ben Weyts om de verruiming van de verengelsing van de bacheloropleidingen tot 50 % te schrappen in het voorontwerp van onderwijsdecreet – 15 januari 2020

[Die bepaling is intussen geschrapt]

De brief werd vanuit de VVA verstuurd namens de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA.

Hasselt, 15 januari 2020.

Aan de heer
Jan Jambon persoonlijk
Vlaams minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Aan de heer
Ben Weyts persoonlijk
Viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Betreft: Ontwerpdecreet Onderwijs OD XXX  - Taalregeling hoger onderwijs

De Vereniging Vlaamse Academici (VVA) voelt zich sinds het eerste initiatief rond het taalgebruik in het hoger onderwijs van Vlaams Volksvertegenwoordiger Ludo Sannen in 2002 bij dat thema betrokken. Sindsdien hebben wij via de VVA-Werkgroep Taal en Onderwijs de hele evolutie van de taalregeling voor het hoger onderwijs van nabij gevolgd tot op de dag van vandaag.

Wij constateren dat sinds de bijzonder verregaande versoepeling van de decretale regeling rond het taalgebruik in het hoger onderwijs in 2012 de aandrang van de bestuurders en verantwoordelijken van het hoger onderwijs om die taalregeling te versoepelen blijvend druk blijft leggen op de politici die verantwoordelijk zijn voor de taalregeling in het hoger onderwijs.

Wij verwijzen nu naar
“Hoofdstuk 11. Wijzigingen codex hoger onderwijs
Laatste zin:
Voor bachelors wordt het aandeel anderstalige opleidingen opgetrokken tot maximaal 9%.

Artikel 96
Momenteel is een anderstalige initiële bacheloropleiding gedefinieerd als een initiële bacheloropleiding waarvan de omvang van de opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands in het modeltraject van die opleiding hoger is dan 18,33% van de totale omvang van de in die opleiding aangeboden opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, in het modeltraject.
Bij een masteropleiding is dat percentage vastgelegd op 50%. Met het voorliggende artikel wordt voor de initiële bacheloropleidingen dit percentage ook opgetrokken naar 50%. Er zijn geen reden om op dit ogenblik nog een onderscheid te maken tussen deze opleidingen.”
Wij waren verbaasd dat het aandeel anderstalige bachelorsopleidingen werd opgetrokken tot 9%, zoals dat in het regeerakkoord staat, maar daar kunnen we nog begrip voor opbrengen.

Maar een toelating tot (lees) verengelsing van de bacheloropleidingen tot 50 % komt ons totaal ongewenst voor. We constateren evenwel dat het door de Vlaamse regering in eerste lezing goedgekeurde voorontwerp OD XXX door u beiden ondertekend is.

We weten dat

- de tekst nog een hele weg moet afleggen vooraleer hij definitief wordt goedgekeurd.
- artikel 96 uw beider goedkeuring niet heeft en dat het ondanks uzelf in de tekst is opgenomen.
Het is ook niet het standpunt van uw politieke partij.
- uw coalitiepartners in de Vlaamse regering het behoud van de tekst willen bepleiten.
- u het met hen heel moeilijk zult hebben om het in de loop van de behandeling te doen schrappen.
- een aantal hogeronderwijsinstellingen erop rekenen dat het betreffende artikel met toelating tot 50% van bacheloropleidingen in een andere taal in de decretale tekst behouden blijft en dat ze de verengelsing vooruitlopend flink aan het organiseren zijn.

Ondanks deze feitelijke omstandigheden vragen wij u met vastberadenheid u in te zetten om die maatregel te weren uit OD XXX.

De maatschappelijke impact in het algemeen en op het Vlaamse hoger onderwijs inzake taalgebruik in het bijzonder zou niet te onderschatten zijn. De verdringing van het Nederlands in het hoger onderwijs zou bovendien pertinent verder worden gezet.
Voor uw partij zou dat vooral bij de Vlaamse en Vlaams voelende academici bijzonder ongunstig overkomen.

Wij verwijzen hierbij naar het verzet in Nederland tegen de verdergaande verengelsing van de Nederlandse universiteiten.
Wij verwijzen eveneens naar de stemmen die uit universitaire kringen zelf opgaan van weldenkende hoogleraren om niet verder te verengelsen. Zo worden u en uw partij rechtstreeks aangesproken in het artikel in De Standaard verschenen op 14 januari 202 “Gelijke kansen? Forget it” door de hoogleraren Gita Deneckere, Bruno De Wever, Bart Maddens, Dave Sinardet, Hendrik Vos en Antoon Vrints.

Onze enige vraag is: zet uw politiek talent, uw politieke overtuigingskracht in om de betwiste maatregel uit de tekst van het ontwerpdecreet in de volgende behandelingen in de ministerraad kordaat te weren. Wij rekenen op u.

Lic. Ghislain Duchateau, coördinator
namens de Vereniging Vlaamse Academici (VVA) – vanuit de Werkgroep Taal en Onderwijs:
em. prof. dr. Eric Ponette, prof. dr. Matthias Storme, prof. dr. Frank Fleerackers, prof. dr. Els Ruijsendaal, em. prof. dr. Stijn Verrept, em. prof. Jozef Devreese, dr. Jan Roukens, lic. Paul Becue, lic. An De Moor, lic. Peter Debrabandere

Contact:
Ghislain Duchateau, Eendrachtlaan 3 - 3500 Hasselt
E-post: ghislain.duchateau@telenet.be
Tel.: 011 22 86 25

 

 

DE VERENGELSING TEN TOP GEDREVEN

De beleidsvoerders van universiteiten en minder die van de hogescholen blijven constant drukking uitoefenen op de publieke opinie, in feite op de vertegenwoordigers van het volk om de wettelijke taalregeling voor het hoger onderwijs te verruimen naar steeds meer verengelsing.

Een paar dagen geleden heeft het Leuvens studentenblad Veto nog een bijdrage geleverd tot het discours, die ernstig tot nadenken stemt. Daarin wordt niet alleen aangetoond dat de universiteiten van Leuven, Gent en Brussel op stiekeme en slinkse wijze de huidige taalregeling met de voeten treden onder het oogluikend toezien van de regeringscommissarissen door Engelstalige opleidingen te propageren en de studenten ertoe aan te zetten om de equivalente Nederlandstalige opleidingen te mijden. Daarvoor worden er geen lessen meer gegeven, die berusten op ‘zelfstudie’! Zie Veto.

Iets eerder werd er in de kranten nog gepleit voor versoepeling van de taalvereiste voor buitenlandse professoren die na drie jaar moeten aantonen dat ze een bepaald niveau van het Nederlands moeten beheersen.

Via de media zullen de Vlaamse volksvertegenwoordigers van de politieke partijen en de onderwijsminister zelf het ook maar geweten hebben. De universiteitsverantwoordelijken blijven de druk opvoeren om een decretale wijziging van het artikel over de taalregeling af te dwingen. Wij weten dat noch de minister, noch de volksvertegenwoordigers van de partijen en zeker van de grootste meerderheidspartij voor deze legislatuur er toch echt geen oren naar hebben.

Niet alleen opiniërende artikels oefenen die druk uit. Ook de officiële adviesorganen die het beleid moeten stofferen met creatieve ideeën worden daartoe ingeschakeld. Heel duidelijk komt daartoe de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) in het vizier. Heel wat verantwoordelijken uit het onderwijs en uit het hoger onderwijs hebben zitting in die raad. Ook daar wordt aangestuurd op decretale wetswijziging. Eens te meer moet worden verwacht dat ook de Vlor adviesteksten redigeert om naar ‘versoepeling’ te amenderen en een verdere verengelsing in de hand te werken.

Laten we echter zeker niet vergeten dat de herziening van het decreet op het hoger onderwijs van 2012 met daarin het artikel met de taalregeling al een onvoorstelbare ‘verruiming’  naar verengelsing toe van ons universitair onderwijs heeft tot stand gebracht. De meest flagrante verruiming was de introductie van de zogenaamde anderstalige opleidingen. Dat heeft meteen een verengelsing van opleidingen en opleidingsonderdelen in ijltempo tot stand gebracht ondanks de barrières uit het artikel over de taalregeling.

In Nederland waar zowat 60 % van de opleidingen in het Engels worden gegeven is er sinds 2014 en 2015 vanuit de universiteiten zelf al ruim bezwaar aangetekend tegen die tendens en met goede argumenten. Zie het Groot Manifest hieronder. Aansluitend op het artikel in Veto publiceert De Standaard van donderdag 1 december 2016 het artikel “Verengelsing maakt onderwijs slechter” van drie professoren uit de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Het artikel ook met goede argumenten gestoffeerd neemt uitdrukkelijk stelling tegen de steeds maar toenemende verengelsing in het hoger onderwijs.

De Vereniging Vlaamse Academici (VVA) bij monde van zijn Werkgroep Taal en Onderwijs heeft vanaf het begin van de decretale initiatieven gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van een buitensporige verengelsing van het Vlaamse hoger onderwijs. VVA is sinds 2002 tot op de dag van vandaag met grote intensiteit de evolutie van die problematiek blijven volgen. Ook in de aanloopperiode van de decretale wijziging van 2012 heeft het VVA zijn visie daarover aan alle Vlaamse partijen zowel mondeling als schriftelijk in contacten met de volksvertegenwoordigers van de Onderwijscommissie van het Vlaamse Parlement duidelijk kenbaar gemaakt. Het VVA ondersteunt dan ook met genoegen en met nadruk het opinieartikel van prof. Deneckere, prof. De Wever en prof. Vrints in De Standaard van 1 december 2016.

Stop de verdringing van het Nederlands als onderwijstaal in het hoger onderwijs.

Herwaardeer de kwaliteit van het hoger onderwijs in het Nederlands.

Het gaat hier om een fundamentele maatschappelijke aangelegenheid.


Res tua agitur.

1 december 2016

Ghislain Duchâteau
Verantwoordelijke Werkgroep Taal en Onderwijs VVA

 

 

 


top