Zoek op de site van VVA:  
 Powered by freefind

TELLER
 

Handleiding

voor de VVA-Facebookpagina


 
 


Welkom op de thuispagina van de VVA


'We moeten onze Vlaamse identiteit en onze normen en waarden wat meer durven te benoemen'

Hilde Crevits - 6 maart 2017


Colloquium:

'Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen'


1 december 2018 - Bergen op Zoom


EEN BETEKENISVOL EN ZINVOL COLLOQUIUM

Samenwerken loont. De VVA ging daarom in samen met de bekendste Vlaams-Nederlandse middenveldorganisaties (Orde van den Prince, Marnixring, Davidsfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds, VL@S, VVA, stichting Willem de Zwijger, stichting NOB, VVB, VOS, Pro Flandria) op de uitnodiging van het Algemeen-Nederlands Verbond en de Beweging Vlaanderen-Europa om een colloquium onder het thema Samenwerken loont te organiseren.

Locatie en thema

Datum: zaterdag 1 december 2018 van 13.30 u tot 17.30 u

Locatie:

Stadsschouwburg ‘De Maagd’ in Bergen op Zoom

Titel van het colloquium:


Samenwerken loont. Troeven voor de Lage Landen

Na een inleidende uiteenzetting door Daan Schalck (co-CEO van North Sea Port) volgden twee debatten en een slottoespraak.

Het eerste panelgesprek heeft als thema Taal als drager van cultuur, met Jan Hautekiet als moderator en met als sprekers prof. em. Godelieve Laureys, prof. Lotte Jensen, Nozizwe Dube en prof. dr. Rint Sybesma.

De rode draad in het tweede debat is Samenwerken aan een innovatieve ruimte met Vlaams Vertegenwoordiger Axel Buyse als moderator, en onder andere Hans Mooren en Erik ter Hark als panelleden.

Voor nog meer informatie met o.m. het gedetailleerde programma zie de
promotiefolder
van het colloquium.

BIJZONDER GESLAAGD COLLOQUIUM

Bekijk de foto's van An De Moor, die de stuurgroep voorzat bij de organisatie en die ook voorzitter was op het colloquium zelf. Ze staan op de VVA-Facebookpagina.Tentoonstelling - L O O N

Limburg tussen staf en troon – 1000 jaar graafschap Loon

Landcommandarij Alden Biesen - Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen

26/10/2018 - 10/03/2019

Elke dag behalve maandag van 10 tot 17 uur

Het graafschap Loon ontstond omstreeks 1018  – duizend jaar geleden -  en eindigde in 1795: een grote brok Limburgse geschiedenis, die zich niet in de Nederlanden afspeelde: anders en daarom zo interessant. Door leenbanden met de prins-bisschoppen van Luik en de Duitse keizer speelden de graven van Loon een aanzienlijke rol in de regio Maas-Rijn. De millennium-viering (2018) van deze oude feodale entiteit is dè gelegenheid om dat unieke Limburg-gevoel, dat in talloze aangelegenheden de rest van Vlaanderen al verbaasde, nu ook een solide historische basis te geven. De landcommanderij Alden Biesen organiseert daarom een prestigieuze historische tentoonstelling die start in het najaar van 2018 en meer dan vier maanden loopt. 

Vanuit talrijke musea in binnen- en buitenland komen topstukken die een overzichtelijk, toegankelijk en aantrekkelijk beeld geven van deze geschiedenis. Vele objecten zijn nog nooit vertoond. Digitale en interactieve toepassingen omringen het geheel: een moderne opstelling in een eeuwenoud kasteel. Niet te missen!

Thema's van de tentoonstelling

1 Tussen staf en troon: het graafschap Loon in het Duitse Rijk
2 De grafelijke dynastie en haar residenties
3 De Europese dimensie
4 De staf: de Luikse prins-bisschoppen als graaf van Loon
5 De staf der stilte: de Loonse abdijen
6 Schipperen tussen staf en troon. De graven van Loon en de Duitse Ridderorde.
7 Het volk en de staf
   7.1 Kerk, kathedraal en ketters
   7.2 Begijnhoven, broederschappen en heiligen van eigen bodem
   7.3 Troost en genezing
8 Vrijheid tussen staf en troon? De Loonse steden
9 Cultuur in dienst van staf en troon
10 In de schaduw van staf en troon: het Loonse platteland
11 De val van staf en troon: het einde van Loon

Curator dr. Jan Vaes: "Het thema is bijzonder breed, een strenge selectie drong zich op. Een evenwicht werd gezocht tussen aantrekkelijkheid, het grote kader, nieuwe inzichten, nieuw en meer gekend materiaal. De landcommanderij van Alden Biesen is een gedroomde locatie maar heeft haar beperkingen. Talrijke aspecten moesten noodgedwongen in deze tentoonstelling onderbelicht blijven. In het jubeljaar zo veel mogelijk bezoekers confronteren met de historische getuigenissen van het nauwelijks gekende graafschap Loon, dàt was de doelstelling. Zulks vergt een brede visie, geen gespecialiseerde diepgang. Om die reden is ervoor geopteerd om van deze tentoonstelling geen uitstalling van voor de leek vaak onleesbare documenten te maken. De archivalia, hoe boeiend ook, blijven tot een minimum beperkt: enkele vitale stukken. Maar er zijn ook minder gewichtige, maar sprekende illustraties van bepaalde aspecten van het thema".

Dr. Jan Vaes werkte als curator drie volle jaren aan de samenstelling en de organisatie van de tentoonstelling. Dat werk leverde dan ook een prachtig resultaat op. Interview met hem in De Standaard van maandag 12 november 2018

Klik door naar de website van de tentoonstelling

***

De Hasseltse humanist Mantelius publiceerde het eerst over het territorium van de graven van Loon. Het voorlaatste overzicht daarover is van de hand van Jean Baerten, herkomstig van Tongeren en later hoogleraar aan de VUB "Het graafschap Loon (11e - 14e eeuw)" Maaslandse monografieën IX - Assen. Deze doctorale dissertatie dateert van 1969. Maar de recentste publicatie is van dr. Jan Vaes "De graven van Loon - Loons, Luiks, Limburgs". Het boek werd in 2016 uitgegeven door Davidsfonds Uitgeverij Leuven en omvat 384 bladzijden. Het is een rijke monumentale boekpublicatie, die intussen al verscheidene drukken kende en waarvan er meer dan 6.000 exemplaren werden verkocht.
Wie belang stelt in de eigen geschiedenis moet het boek beslist in zijn bibliotheek hebben. Het kost € 65.

Het is een standaardwerk over het Limburgse verleden tot 1795. Een verleden dat zich niet in de Nederlanden afspeelde, maar in het Duitse Rijk. Anders, verrassend en intrigerend. De politieke, sociaaleconomische, religieuze en culturele ontwikkelingen komen systematisch en toegankelijk aan bod. Ook het prinsbisdom Luik krijgt ruime aandacht. In zijn meeslepende vertelstijl weet Jan Vaes elke lezer te boeien. Het boek is gekruid met talrijke bronnen en vermakelijke anekdotes. Een wetenschappelijk én didactisch gefundeerd epos, ondersteund door wereldwijd opgediept beeldmateriaal en een stamboom die rechtstreeks reikt tot de huidige vorstenhuizen van de Beneluxlanden 

50 JAAR NA LEUVEN VLAAMS, LEUVEN ENGELS?

KVHV Colloquium 6-10-2018

Klik op de poster

m.m.v. VVA en ANV

50 jaar na Leuven Vlaams, waar de Leuvense universiteit eindelijk volledig Nederlandstalig werd, merken we een sterke toename van het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Deze verengelsing blijft natuurlijk niet beperkt tot Leuven of Vlaanderen. Zeker in Nederland is die in het hoger onderwijs al heel ver gevorderd.
In Vlaanderen staat er een wettelijke rem op een ongebreidelde verengelsing. Door de Vlaamse regelgeving op de onderwijstaal in het hoger onderwijs zijn hier beperkingen. De besturen van de universiteiten willen echter af van die beperkingen of ze beduidend afzwakken, omdat ze volgens hen de internationalisering bemoeilijken. Op de achtergrond speelt hier natuurlijk de financiering mee: hoe meer studenten, hoe meer geld. Het maakt momenteel voor de financiering niet uit in welke taal in het hoger onderwijs gehanteerd wordt.

Nu zijn er volgens ons (KVHV) gegronde pedagogische, sociale en culturele redenen om het hoger onderwijs grotendeels in het Nederlands te laten verlopen.

Op zaterdag 6 oktober 2018 werd deze thematiek verder uitgediept in een colloquium dat georganiseerd werd samen met ANV (Algemeen-Nederlands Verbond) en VVA (Vereniging  Vlaamse Academici).

Plaats: College de Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven.

Programma:

Overzicht van de huidige onderwijsregelgeving en financiering
Taalgebruik: een zaak voor de decreetgever?
(prof. Kurt Willems, KULeuven)
Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Nederland
Nederlands in het hoger onderwijs - en geen globish
(dr. Ad Verbrugge, Vrije Universiteit Amsterdam)
Situatie van het taalgebruik in het hoger onderwijs in Vlaanderen, met aandacht voor de sociale component
Van emancipatie naar rendementsdenken. De taal van het hoger onderwijs in Vlaanderen (prof. Antoon Vrints, UGent)

Concrete voorstellen rond het taalgebruik in het hoger onderwijs
Aanbevelingen (An de Moor, Odisee – KU Leuven) Powerpoint

Aansluitend panelgesprek met:

  • Antoon Vrints (UGent)
  • An De Moor (Odisee - KU Leuven)
  • Jan Hautekiet (VRT)

    Moderator: Guy Tegenbos (De Standaard)
An De Moor, Antoon Vints, Guy Tegenbos, Jan Hautekiet

Het colloquium haalde een bijzonder hoog academisch niveau met vier uitstekende sprekers en een betrokken publiek bij de interactie met de panelleden.

De inrichters van het colloquium hebben aan de deelnemers een programmabrochure ter beschikking gesteld met een ruime tekst voor elk van de vier presentaties van de genodigde sprekers. Omwille van het uitstekend gehalte van de teksten, zal de VVA ze publiceren in de volgende editie van haar e-zine.

 


 

UITREIKING IN BRUSSEL AAN AN DE MOOR
VAN DE LOFPRIJS DER NEDERLANDSE TAAL 2017 –
5 OKTOBER 2018


De Stichting Nederlands en verschillende sociaal-culturele en wetenschappelijke organisaties nodigden ons uit deel te nemen aan de feestelijke uitreiking van de Lofprijs der Nederlandse Taal 2017 aan mevrouw An De Moor.

Na de uitreiking werd een broodlunch aangeboden en volgde

Het Debat

over herstel van het Nederlands als voertaal in het Universitair Onderwijs en Onderzoek

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement had de Spiegelzaal en aanpalende gaanderij ruimhartig ter beschikking gesteld voor de prijsuitreiking en de academische zitting.

Datum en uur: vrijdag 5 oktober 2018, van 11 tot 17.30  uur.


Inleiding tot het programma

De verkiezing van een persoon of organisatie die zich in het voorgaande kalenderjaar bijzonder heeft ingespannen voor het behoud of de bevordering van het Nederlands, is een jaarlijks hoogtepunt in het programma van de Stichting Nederlands.

An De Moor, winnares van de Lofprijs der Nederlandse Taal 2017

An De Moor kreeg een spelbord aangeboden, waarin ironisch het gebruik van Engelse woorden wordt gehekeld.

De feestelijke uitreiking werd ook dit jaar gevolgd door een academische zitting, over een belangrijk thema dat de laureaat bijzonder ter harte gaat. Mevrouw De Moor is taalcoördinator van de Hogeschool Odisee en de KU Leuven. Naast haar dagelijkse werkzaamheden is zij initiator van talloze ondernemingen die de bevordering van de Nederlandse taal beogen. Zij is lid van adviescolleges en werkgroepen op het snijvlak van taal, cultuur en onderwijs. De redenen waarom mevrouw De Moor de prijs in ontvangst mag nemen werden tijdens de zitting genoemd en toegelicht. Die laudatio werd uitgesproken door Maarten Vidal, Secretaris van de Raad voor Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie.

An De Moor kreeg ook een bloemenruiker aangeboden samen met haar laudator Maarten Vidal. Hoogleraar Els Ruijsendaal, Nederlands lid van de Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA, kijkt lachend toe.

De laudatio voor An De Moor van Maarten Vidal

Powerpoint van An De Moor met haar dankwoord en haar opiniëring over het taalgebruik in het hoger onderwijs.


‘WERKEN AAN TAALVAARDIGHEID LEIDT TOT BETERE KANSEN’ AN DE MOOR


Een gesprek met de laureate van de LOF-prijs 2017.

7 oktober 2018 Joris Sterckx

Talenbeleidcoördinator van de KU Leuven en de Odisee Hogeschool An De Moor nam vrijdag 5 oktober 2018 in het Brussels Parlement de LOF-prijs 2017 in ontvangst. De Stichting Nederlands reikt de LOF-prijs elk jaar uit aan een persoon of organisatie die zich bijzonder inspant voor het behoud en de bevordering van het Nederlands. Een definitie die zeker opgaat voor An De Moor, dezer dagen een veelgevraagde gastspreker op colloquia, lezingen en dus ook prijsuitreikingen. Ondanks haar drukke agenda vond ze deze week een uurtje tijd voor een gesprek met Doorbraak. An De Moor ontvangt de journalist op de Brusselse campus van de KU Leuven.

Lees het vraaggesprek - met de visie van An De Moor over de taalsituatie in het onderwijs.

***


Behalve de Lofprijs, wordt elk jaar de Sofprijs toegekend, die eufemistisch als aanmoedigingsprijs geduid wordt. Deze prijs is al enkele jaren niet meer uitgereikt omdat de winnaars die niet in ontvangst willen nemen of andere smoezen verzinnen. De Sofprijs 2017 werd toegekend aan de Leidse Universiteitsbibliotheek, omdat die Leiden University Library ging heten. Volkomen onnodig en onwettig Engels, en bovendien heel onhandig als die naam wordt afgekort. Overigens is dit geen proefstuk: verschillende universiteiten zijn Leiden voorgegaan. Het verwerven en verspreiden van kennis wordt een exclusief voorrecht voor Engelstaligen!

De academische zitting, HET DEBAT, ging over de overgang van het huidige in essentie Engelstalige universitaire regiem, naar een hersteld Nederlandstalig regiem. Nog steeds wordt in culturele en politieke kringen gesuggereerd, dat een halt moet worden toegeroepen aan de verdere verengelsing van de universiteiten. Die op zich sympathieke wens is in feite al voorbijgestreefd. Deze instellingen aan de top van de onderwijspiramide zijn namelijk al tot op het bot verengelst. Waarbij Vlaanderen nog een lichte achterstand heeft op Nederland.

De keus voor het Engels als voertaal voor de universiteiten is in feite al twee decennia geleden gemaakt. De bestuurders van die instellingen en een deel van de politici zien sindsdien uitsluitend heil in de verdere veralgemening en vervolmaking van het gebruik van Engels.

Volledig herstel van het Nederlands als voertaal van de universiteiten is een logische voorwaarde voor de harmonieuze en kwaliteitsvolle ontplooiing van de Nederlandstalige landen in Europa. Die logica werd al gevolgd door deze landen sinds de dagen van Simon Stevin, toen in Europa de nieuwe tijd aanbrak. Nog in het laatste kwart van de 20e eeuw bevestigden de wetgevers in Nederland en in Vlaanderen dit gegeven in de wet!

Op de weg naar het gewenste herstel van het Nederlands zijn echter grote obstakels geplaatst. Die opruimen of overwinnen, daarover gaat HET DEBAT.

De Stichting Nederlands stelde in het vooruitzicht dat de teksten van de presentaties in geschreven versie worden uitgewerkt en ter beschikking worden gesteld.

Hier alvast de powerpoint van An De Moor als laatste van vier inleidingen tot het debat:

TAALMODELLEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED

 Open brief 'Zeker geen vermindering van lesuren Nederlands' gericht aan het drievoudig beleidsteam van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 5 september 2018

De Vereniging Vlaamse Academici met haar Werkgroep Taal en Onderwijs verzet zich met klem tegen de aangekondigde vermindering met één uur van het vak Nederlands in het eerste jaar middelbaar in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ...

Op grond van 5 aangereikte argumenten in de brief verzoeken wij de verantwoordelijken van het Katholiek Onderwijs af te zien van de vermindering van het aantal uren Nederlands per week in het eerste jaar middelbaar onderwijs en een andere regeling uit te werken voor het invoeren van het vak ‘Mens en samenleving’.

Lees de brief op de pagina Artikels rond taal, taalgebruik en taalpolitiek

Lees het antwoord van het beleidsteam van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook op de pagina Artikels rond taal, taalgebruik en taalpolitiek

VVA zal aandringen op terugtrekking van de beslissing en antwoorden op de repliek op ons verzoek vanwege het beleidsteam van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lees de reactie van het Kabinet H. Crevits op de Open brief.

 


 

Beweging Vlaanderen-Europa zet 4 verdienstelijke Vlamingen in de bloemetjes

Gulden Spoor voor Economische Uitstraling:

Bart en Ann Claes

Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling 2018:

Stijn Brouns

Orde van de Vlaamse Leeuw 2018:

Johan Laeremans

Daarover in Doorbraak

Toespraak door An De Moor

Passage daaruit:

 “We moeten trots zijn op het Nederlands. Het is een prachtige taal en dat illustreert het Aalsterse 11- julicomité elk jaar door de Pieter Van Aelst-prijs uit te reiken aan een zaak met een mooie Nederlandse naam die klankrijk is, pittig of met historische faam. Het Nederlands bindt zowel nieuwe als oude Vlamingen en vormt een belangrijk deel, misschien wel het belangrijkste deel van onze identiteit. En onze identiteit moeten we koesteren en bewaren. Paul Scheffer heeft gelijk als hij schrijft: “Een gemakzuchtig multiculturalisme maakt school omdat we onvoldoende onder woorden brengen wat onze samenleving bijeenhoudt […] Een samenleving die zichzelf verloochent, heeft nieuwkomers niets te bieden”.

Bilal Benyaich, politicoloog van de VUB, legt uit: “Het probleem zit ook bij de zwakke Vlaamse identiteit van de autochtone bevolking. Als je zelf niet goed weet wie je bent, laat je niet makkelijk mensen tot jouw groep toe, of in het ander extreem relativeer je cultuurverschillen tot in het absurde.” Het omarmen van identiteit kan heel veel positieve energie losmaken. Een beetje trots brengt ook zelfrespect en voluntarisme met zich mee.

In een geglobaliseerde wereld is het loslaten van een gezamenlijke taal- en cultuurpolitiek evenwel nefast voor Vlaanderen. In een wereld die voortdurend verandert, is het hebben van een duidelijke identiteit de enige manier om stand te houden. Een land met samenhorigheid, met een identiteit, komt op voor zijn belangen, vecht voor zijn welvaart, zijn mensen, voor zijn taal.”

Uit de 11-julitoespraak van An De Moor in Aalst op 5 juli 2018


Laudatio voor Johan Laeremans door Matthias Storme


*************************************************


Friesland

“Niet in mijn dorpen en mijn elf steden,
niet in mijn meren en mijn heerlijkheden,
ben ik het meest mijzelf, maar in mijn taal:
het instrument waardoor ik ademhaal”

Ed Hoornik

door An De Moor aangehaald op de omslagfoto van haar Facebookpagina

Zie ook haar laatste tijdlijnfoto’s over de uitreiking.
Algemene ledendag
2018

zaterdag 21 april 2018 - Gent

Organisatie door VVA-afdeling Oost-Vlaanderen

Prachtig geslaagde VVA-ledendag in Gent

Zaterdag 21 april 2018 is weer een memorabele dag geweest voor de VVA. De Gentse afdeling heeft heel geëngageerd en met veel nauwkeurigheid en zorgvuldigheid de jaarlijkse algemene ledendag van de VVA georganiseerd.

De ontvangst met de receptie was al een goed begin. Hoogtepunt was evenwel de academische zitting met de toespraak van professor Koenraad Debackere en de uitreiking van de VVA-prijs 2018. Academica van dit jaar en laureate is de advocate Claire Tillekaerts.  Daarna volgde in het hotel NH Gent Belfort een uitstekend gezamenlijk vriendenmaal. Alle deelnemers vanuit de respectieve afdelingen Oost-Vlaanderen, Brugge, Oostende, Brussel en Limburg genoten van het gebodene.

Daarbij kwamen in de namiddag de verschillende culturele activiteiten in de Stad Gent. Bijzonder veel belangstelling genoot het bezoek aan de heerlijke nieuwe stadsbibliotheek De Krook in Gent. Daar werden we rondgeleid in twee groepen door de architect van De Krook Klaas Goris en door de architect-ingenieur Ralf Coussée die voor de stevigheid van het gebouw instond.

Ook de afsluitende receptie met de twee drankbonnetjes in het hotel gaf de gelegenheid om de gesprekken tussen de VVA-leden van de afdelingen op vriendschappelijke wijze voort te zetten.  

Het was kortom voor alle deelnemers een groot feest.

De Limburgse afdeling werd door VVA-voorzitter Paul Becue speciaal bedankt voor haar talrijke aanwezigheid. Zij waren met een autobus gekomen met een 44-tal deelnemers. Ook zij genoten van de Algemene Ledendag, maar zij maakten er een driedaagse uitstap van:  de dag voordien naar de Leiestreek, de dag nadien nog in Gent waar zij het Museum voor Schone Kunsten bezochten en de tentoonstelling van Medardo Rosso en een overheerlijke boottocht beleefden over de Leie, de Schelde en de Lieve in Gent.

Een welgemeende en hartelijke proficiat aan de organiserende VVA-afdeling Gent, die voluit beloond werden voor hun inzet en hun inspanningen voor deze bijzonder geslaagde Algemene Ledendag 2018 in de stroppenstad Gent.

PPP -Lezing Academische Zitting Prof. dr. Koenraad Debackere:
'De Universiteit in 2040?'

G.D.


Uitgebreide fotoreportage

Academische zitting

Het programma op het scherm

Eric Vandenbroelle, vz. VVA-Oost-Vlaanderen verwelkomt

Prof. dr. Jos Uyttenhove leidt de spreker in

Prof. dr. baron Koenraad Debackere over de Universiteit in 2040

Paul Becue, algemene VVA-voorzitter, spreekt de laudatio uit voor de Academica van het Jaar 2018

Claire Tillekaerts, de laureate, is blij met de VVA-prijs 2018


Receptie en vriendenmaal

Receptie op het binnenplein van het hotel

Met zes aan tafel


Culturele activiteiten

Eric Vandenbroelle leidt de beide architecten van De Krook in, die ons zullen gidsen in de nieuwe Gentse Stadsbibliotheek

De architecten-gidsen vestigen alle aandacht op het concept en de constructie van De Krook

Klik door naar de pagina Algemene Ledendag voor nog meer informatie

 ONDERZOEKSRAPPORT STAAT VAN HET NEDERLANDS

Taalunie, Meertens Instituut, UGent

Vandaag 8 mei 2017 is het Rapport: Staat van het Nederlands gepubliceerd.
Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen, dat de bevindingen van het rapport van bijzonder grote betekenis zijn voor onze perceptie van het Nederlands in zijn huidige status.

Daarom ben ik zo vrij u in kennis te stellen van wat deze publicatie oplevert.

U vindt de informatie daarover ook via deze URL.

1. Het rapport zelf. U kunt het downloaden via de website van het Meertens Instituut. Hier geef ik de directe koppeling ernaartoe.

2. Al enkele uren voorafgaand aan het rapport publiceert het Nederlandse blad Trouw een artikel over het rapport. Hier geef ik u de directe koppeling ernaartoe.

3. De positie van het Nederlands voor het eerst in kaart gebracht – Nieuwsbericht van de Taalunie 8-5-2017

4. Uit het rapport kopieer ik het besluit met de belangrijkste bevindingen en implicaties in een word-document.
U vindt dit document via deze URL. Daarin zit een koppeling naar het
word-document.

Ik kopieer nog even de laatste alinea van dit besluit:
“Met haar notitie Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs (2016) gaf de Taalunie een eerste aanzet tot het ‘beschermen’ van de status van het Nederlands in deze subdomeinen. Onze bevindingen suggereren dat er in het hoger onderwijs en de wetenschap een tendens is om het Engels te kiezen, ook waar het gaat om de Nederlandse taal en letteren. Enige maatschappelijke reflectie hierover kan geen kwaad.”

Het is aan ons, liefhebbers van onze taal, deze maatschappelijke reflectie tot stand te brengen, te stimuleren.

Ghislain Duchâteau,
Vicevoorzitter VVA

HET NEDERLANDS IS SPRINGLEVEND, MAAR …

Eerste reactie van de Taalunie op de Staat van het Nederlands*

De Taalunie concludeert uit het onderzoeksrapport dat het Nederlands springlevend is. Onze taal wordt in alle maatschappelijke gebieden gebruikt en is in de meeste sociale situaties vanzelfsprekend de voertaal.

Maar het kan natuurlijk altijd beter. Met name de aanwezigheid van het Nederlands op het internet, in de muziek, aan de universiteiten en in de wetenschap verdient aandacht.

De eerste reactie van de Taalunie op de belangrijkste conclusies op een rij:

vijf (5) beleidsadviezen


•  Als het onderwijs jongeren goed wil blijven voorbereiden op de arbeidsmarkt, dan moet dat in de eerste plaats in het Nederlands blijven gebeuren, want ook de arbeidsmarkt zelf is in de eerste plaats Nederlandstalig.
•   Dit geldt ook voor de masteropleidingen en technische universiteiten, die met name in Nederland overschakelen op Engels. De Taalunie blijft daarom pleiten voor een weldoordacht talenbeleid in het hoger onderwijs waarin Nederlands naast Engels en andere talen een significante positie blijft behouden.
•   Voor informatievoorziening online heeft Engels een stevige positie naast Nederlands verworven, maar Nederlands wordt hierdoor niet bedreigd. Wel kan worden ingezet op een steviger verankering van Nederlands online, bijvoorbeeld door bestaande Wikipedia-artikelen te verrijken met nieuwe data en materialen, zodat ze lezers vollediger informeren en er minder nood is aan ook Engels. In april dit jaar heeft de Taalunie hierover een werkbijeenkomst georganiseerd.
•   Het is geen probleem dat Engels voor muziek de voorkeur geniet, zolang ook Nederlands aan bod blijft komen. Nederlandstalige muziek heeft een schare trouwe fans die blijvend moet worden bediend. Dan kan onder meer door te stimuleren dat Nederlandstalige muziek uit een bepaald deel van het taalgebied ook in andere delen een publiek weet te vinden. Met de Lage Landenlijst tijdens de Week van het Nederlands 2016 heeft de Taalunie hiertoe alvast een aanzet gegeven.
•   Voor een internationaal georiënteerd domein als de wetenschap is Engels noodzakelijk, maar dat mag niet geheel ten koste gaan van Nederlands. Het is belangrijk dat er ook in Nederlands wordt gepubliceerd zodat wetenschappelijke kennis ook voor de Nederlandstalige samenlevingen zelf beschikbaar komt. Dat vraagt om zowel Nederlandstalige terminologie als populariserende artikelen

Hiervoor kan de Taalunie de komende jaren nieuw beleid ontwikkelen.

Bron: Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport met reactie van de Taalunie in het publieksrapport.

De Staat van het Nederlands - alle Actuele informatie - op de pagina
Taalinformatie
Bekijk het animatiefilmpje. Het duurt 5’24”.

Alles wat je altijd al had willen weten over taal vind je in de Taalcanon1 TAAL, DAT IS WAT WE DELEN

Een filmpje van de Nederlandse Taalunie. Het beklemtoont het eenheidskarakter van het Nederlands in het hele taalgebied. Uitstekend die beklemtoning van de taaleenheid te beleven!

FILMPJE (2'34")
‘EEN CULTUURGEMEENSCHAP HEEFT één CULTUURTAAL NODIG’ - LUC DEVOLDERE (5 maart 2017)

Luc Devoldere n.a.v. 60 jaar 'Ons Erfdeel'


‘Die agenda is grotendeels uitgevoerd, maar dat wil niet zeggen dat de Vlaamse Beweging – die zich ook moet heruitvinden – geen nieuwe agenda zou kunnen ontwikkelen. We hebben nu wel culturele autonomie, maar de taalemancipatie en cultuuremancipatie is altijd work in progress. Het hele elan van de jaren 60-70 van taalemancipatie stokt vanaf  ongeveer 1980. Tot dan was er consensus bij alle elites in Vlaanderen over de marsrichting richting Standaardnederlands, aansluitend bij de norm in Nederland.’

‘De politieke, culturele en economische elite had dezelfde consensus over de marsrichting. In de jaren 80 stokt dat, dat merk je overigens in de ons omringende taalgebieden: taalinformalisering neemt overal toe. Maar onze  taalemancipatie anno 2017 is helemaal niet beëindigd. Vandaag moet je meer dan ooit opkomen voor het intelligent gebruik en – vooral – het gebruik (verheft zijn stem), het exclusieve gebruik van de standaardtaal in de openbare ruimte. Als hoofdredacteur, als essayist en als individu heb ik die lijn nooit losgelaten. Een cultuurgemeenschap heeft een cultuurtaal nodig. Als Vlaanderen ons ter harte gaat, dan moet de standaardtaal en het niveau van de Vlaamse cultuur ook ons ter harte gaan. Op welke manier spelen wij daar een veranderende maar nog altijd een blijvende rol in? Door publicaties af te leveren die op niveau staan, door te pleiten voor die standaardtaal en in dezelfde adem voor meertaligheid.

Onze taalideologie is heel eenvoudig: je kunt maar respect vragen voor je eigen taal als je ook andere talen respecteert. In Europa hebben we geen andere keuze. Wij moeten respect vragen voor het Nederlands in Vlaanderen, en ook in Brussel – anders bestaat België niet, als daar geen respect meer is voor de taal van de meerderheid van het land. We moeten dat onverkrampt doen, hoffelijk maar duidelijk. En tegelijk moeten wij zo meertalig mogelijk worden.’

Luc Devoldere

in Doorbraak

 


 

JONATHAN HOLSLAG* IN EEN UITDIEPEND VIDEO-INTERVIEW (28’33”)'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten. Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovorm geplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

‘De essentie is humanitas, de mensen vormen’ J.H.

'Je moet geen politicoloog zijn om te weten dat HelloFresh misdadig is'

'Zwijgen is geen optie' sprak met Knack-columnist en politicoloog Jonathan Holslag over zijn jeugd, engagement, grote en kleine kapitalisten en de schijnoplossingen van populisten.

Neem je tijd: het interview is die tijdsbesteding waard!

Video-interview

*Jonathan Holslag is docent internationale politiek aan de VUB[3] en is als politicoloog verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Hij is tevens bijzonder adviseur van de eerste vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans.[4] Holslags academisch werk spitst zich toe op geopolitiek, veiligheid en de rol van Europa in de veranderende internationale orde.[5] Hij is gastdocent aan verschillende buitenlandse universiteiten en aan de hoogste opleiding voor generaals van de NAVO. Holslag riep met steun van de Koning Boudewijnstichting de Vrijdaggroep in het leven. Dit is een denktank van jonge Belgische talenten die zich voor de verbetering van de samenleving willen inzetten.
Holslag staat aan het hoofd van het Brussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS). Zijn onderzoeksgebied behelst China's economische, politieke en militaire ontwikkelingen, de geopolitieke context binnen het Aziatisch continent, de relaties van China met Afrika en het partnership met Europa. (Wikipedia)


Hoe beter je Nederlands spreekt, hoe sterker je staat

Zie de pagina Artikels rond taal, taalgebruik, taalpolitiek

Fundamentele informatie over Standaardnederlands (Nederlandse Taalunie)

Startnotitie Nederlands in het hoger onderwijs
Nederlandse Taalunie – Beleidsorganisatie voor het Nederlands

De Nederlandse Taalunie

Ze beklemtoont de betekenis van taal. In die Startnotitie verklaart de Taalunie wat ze doet en hoe ze werkt ten bate van het Nederlands.De Taalunie organiseerde in 2018 een vierde Week van het Nederlands6 t/m 13 oktober
__________

IEDEREEN AAN HET WOORD


Hans Bennis, algemeen secretaris Taalunie, leidt de Week in.
Dat doet hij in het Voorwoord van de TAALKRANT, die ter gelegenheid van deze week verschijnt.

Week van het Nederlands

Het wordt al een mooie traditie: elk jaar brengen we met z'n allen in oktober een week lang een ode aan het Nederlands. Van 6 tot en met 13 oktober zetten we in de Week van het Nederlands onze taal in de schijnwerpers. Van workshops tot wedstrijden, van aanbiedingen tot literaire avonden: overal kun je aan meedoen.

Natuurlijk vinden wij het Nederlands een prachtige taal, maar geldt dat voor iedereen? Om die vraag te beantwoorden, zijn we er eens met andere ogen naar gaan kijken. Wat vinden Engelstaligen grappig aan onze taal? Waar struikelen mensen over die Nederlands proberen te leren? En kunnen ze in de praktijk wel terecht met het Nederlands dat ze denken te beheersen?

Of je nu Nederlands hebt geleerd vanaf je geboorte of pas later in je leven: hopelijk biedt de TAALKRANT een verrassende reis door de bijzonderste uithoeken van het Nederlands.

Klik door voor een ijnkijk in het programma van de Week van het Nederlands 2018:

https://weekvanhetnederlands.org/

 De Nederlandse Taalunie organiseerde
een tweede Week in 2016 en een derde
in 2017 en een vierde Week van het Nederlands van 6 t/m 13 oktober 2018


Het VVA nam in het jaar 2016 deel met een
Speciale editie van zijn e-zine

***

TERUGBLIK OP DE TWEEDE WEEK VAN HET NEDERLANDS:

Nieuwsbrief Week van het Nederlands maandag 24 oktober 2016

De derde Week van het Nederlands 2017 vond plaats van
7 tot en met 14 oktober 2017.
Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vond voor het eerst de Week van het Nederlands (WvhN) plaats. Met dit initiatief wilde de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Tijdens de Week van het Nederlands werden in Vlaanderen en Nederland talloze activiteiten georganiseerd die het belang en de rijkdom van het Nederlands op een feestelijke manier zichtbaar maken. Het motto van de eerste editie: 'Iedereen aan het woord'.

Alle informatie op de website
http://weekvanhetnederlands.org/


VVA nam deel:
- was medeorganisator vanuit de middenveldgroepen van het
TAALCONGRES “Taal schept kansen”op 10 oktober 2015 in het Vlaams Parlement

Verslag en Aanbevelingen op de VVA-pagina
DOCUMENTEN

- publiceerde n.a.v. de Week

de speciale editie van zijn e-zine Vivat Academia

helemaal gewijd aan onze taal, het Nederlands,

nu ook bereikbaar op de pagina Vivat van deze siteDoelstellingen van de
VVANieuws op de webstek:E-zine van de VVA
Editie nr. 12

februari 2018

Essay:

'Het verborgen leven van de cultuur'

Max WildiersNieuwe rubriek op onze website

VV-Archief

zie het Menu op deze pagina links

Ontdek het archief van de vroegere publicaties van deze vereniging.
U kunt er verbazende activiteiten en gegevens uit het verleden opdiepenLaureaten
VVA-Prijs

_______

2018 Claire Tillekaerts
2017 Frans Debrabandere
2016 An De Moor
2015 Luc Devoldere
2014 Remi Vermeiren
2013 Hendrik Vuye
2012 Etienne Vermeersch
2011 Rik Van Cauwelaert
2010 Bart Maddens
2009 Els Witte
2008 Roger Dillemans
HET GROOT MANIFEST DER NEDERLANDSE TAAL
 

27 juni 2015

Pleidooi voor taalrenaissance
Hoger Onderwijs 21ste eeuw -
te beginnen met het
Nederlands

Het groot manifest der Nederlandse taalToekomstverkenningen Richard Celis

2012- 2016

Klik hier

 Taalcharter voor het
Nederlands in het
Hoger Onderwijs
,

dat wil de Kon.Ac.
Nederl. Taal en Letteren


De natuur in het Noorden

'Before the flood'

onthutsende
klimaatdocumentaire
van Leonardo di CaprioBezoek onze pagina

Teksten

rond het intellectuele discours
___Manifest voor stilte

Woorden zaaien, stilte oogstONGEVEER 200.000 KUNSTWERKEN UIT HET RIJKSMUSEUM TE BEZICHTIGEN VIA GOOGLE ARTS & CULTURE

Website Google Cultural Institute

DE NACHTWACHT VAN REMBRANDTSTATUTEN
VAN DE VERENIGING VLAAMSE ACADEMICI
(VVA)
VZW

Goedgekeurd op
24 februari 2018


gepubliceerd in de bijlagen van he BS op 24 april 2018

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Thuispagina | Omhoog