Nieuw Kenniscentrum Vlaams onderwijs

Nieuw Kenniscentrum Vlaams onderwijs

HET NIEUWE KENNISCENTRUM VLAAMS ONDERWIJS één VAN DE 13 SPEERPUNTEN VAN HET ONDERWIJSMINISTERIE
Het heet Leerpunt (of: Leer.).
Aan het hoofd staat pedagoog Pedro Debruyckere.
De bedoeling is de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs ingrijpend te verbeteren.
Het is de concretisering van advies 58, het laatste, uit het rapport van de Commissie Beter Onderwijs “Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht”.
Tekst van het advies 58
Advies 58 Oprichting van een onafhankelijk Kenniscentrum Onderwijs
Er is in Vlaanderen nood aan een gespecialiseerd Kenniscentrum Onderwijs dat de verbinding tussen onderzoek en praktijk op een systemische manier aanscherpt en er zo voor zorgt dat wetenschappelijke kennis breed verspreid wordt. Dit zal gebeuren door het inrichten van de gecertificeerde professionalisering van leraar tot expertleraar, het organiseren van professionaliseringstrajecten gericht op de meer algemene leerkrachtenpopulatie (bovenop en naast de bijscholing die georganiseerd wordt voor de vorming van expertleraren), door syntheses te maken van Vlaams en internationaal onderzoek, door zelf onderzoek te ondersteunen en vooral door een wisselwerking tot stand te brengen tussen onderzoek, praktijk en beleid. Er zal worden ingezet op het ontwerpen van kwaliteitskaders voor professionele ontwikkeling , door praktijkgerichte disseminatie (bijvoorbeeld publicaties of online materialen) en door deze te linken aan scholen die zich willen ontwikkelen als prototype van een onderzoekgerichte aanpak. In het algemeen moet dit Kenniscentrum fungeren als boegbeeld van wat werkt in het onderwijs en als dusdanig een tegenwicht bieden aan de markt- en ideologisch gestuurde visies op kennisoverdracht.
In het Kenniscentrum wordt eveneens de link gemaakt met andere adviezen zoals het Vlaams Leesoffensief, het advies van Commissie De Man over de handwerkboeken, en met innovatietrajecten inzake onderwijsbeleid, bv. Leersteun, ICT/Digisprong, STEM. Ook hier is het de bedoeling excellentie na te streven en (verdere) potentiële versnippering een halt toe te roepen. Contact houden met gelijkaardige, internationale centra voor kennisdeling is eveneens een belangrijke opdracht. Dit opent meteen extra mogelijkheden voor internationale budgetten (bijvoorbeeld van Europa waarvoor het Kenniscentrum het aanspreekpunt kan worden). Ook een beroep op private middelen is mogelijk als hierbij de didactische missie van het centrum gevrijwaard kan blijven. Een dergelijk centrum zal niet enkel de praktijk versterken, maar kan ook het prestige van het beroep vergroten door het besef te doen groeien dat lesgeven niet enkel een belangrijke maatschappelijke taak vervult, maar bovendien excellente kennis en hoogstaand onderzoek vereist.
Dit Kenniscentrum moet onafhankelijk functioneren en breed gedragen zijn. Het is een samenwerking van academici, leden van de inspectie en praktijkmensen, ongeacht hun ideologische of politieke achtergrond. Het is belangrijk dat het instituut geloofwaardig en respectabel is en dat de wetenschappelijke onderbouw ervan gewaarborgd wordt. Hiertoe is verdere consultatie met het werkveld noodzakelijk, zowel met academici als met leerkrachten voor de klas.
Om deze belangrijke taak naar behoren te vervullen is het nodig dat voldoende middelen ter beschikking worden gesteld en de overheid de juiste ondersteuning voorziet voor de oprichting en uitbouw. Door het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingen met onder andere inspectie, universiteiten, hogescholen, scholen en onderwijsverstrekkers kan het Kenniscentrum qua personeel en administratie strak en performant blijven en kunnen de kosten (door gezamenlijk afgestemde efficiëntie en effectiviteit) worden beperkt.
p. 98
https://onderwijs.vlaanderen.be/.../RAPPORT-OK19...
De 13 speerpunten van minister Ben Weyts
13 speerpunten en een onafhankelijk kenniscentrum voor meer onderwijskwaliteit – het officiële document van het onderwijsministerie:
https://onderwijs.vlaanderen.be/.../13-speerpunten-en-een...
Speerpunt 13
Oprichten van een onafhankelijk Kenniscentrum Onderwijs. (Advies 58 van de Commissie Beter Onderwijs)
Interview over Leerpunt met Pedro Debruyckere:
https://www.standaard.be/cnt/dmf20221115_97975146...
De Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA blijft deze onderwijsproblematiek van dichtbij volgen met nu de wens dat de initiatieven van de onderwijsminister een positief impact krijgen in de klaspraktijk van onze Vlaamse leraren en lerarenopleiders.
 
Ghislain Duchateau
waarnemend voorzitter Werkgroep Taal en Onderwijs van de VVA

top