Voorbeeld copy uit PDF

Voorbeeld copy uit PDF

Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
-het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 2;
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
-De N618 op het grondgebied Tongeren tussen meterpunt 1.500 en 1.958 is een
gewestweg;
-Bedoeld wegsegment van de N618 is als lokale weg gecategoriseerd;
-De N730 op het grondgebied Tongeren tussen meterpunt 0.028 en 0.137 is een
gewestweg;
-Bedoeld wegsegment van de N730 is als lokale weg gecategoriseerd;
-De N20 op het grondgebied Tongeren tussen meterpunt 19.046 en 19.195 en tussen
19.400 en 19.900 is een gewestweg;
-Bedoelde wegsegmenten van de N20 zijn als secundaire weg type 3 gecategoriseerd;
De aanwezigheid van een winkelcentrum, de aanwezigheid van aan aanliggend fietspad
en de oversteekbewegingen van zwakke weggebruikers(vooral op de N618),
verantwoordt snelheidsbeperkingen van 50 km/u;
De dynamische snelheidsbeperkingen tot 30 km/u in de betrokken schoolomgevingen
zijn aangewezen gezien het feit dat de schoolomgeving gelegen is in een zone met
wegvakken waar de verkeersdoorstroming van wezenlijk belang is;
Pagina x van y
-De gemeenteraad van {naam van de gemeente of stad} heeft gunstig advies gegeven op
{dd/mm/jj} ;
(enkel te gebruiken bij gunstig advies van de stad)
OF
-De gemeenteraad van {naam van de gemeente of stad} heeft ongunstig advies gegeven
op {dd/mm/jj};
OF
-Op de adviesaanvraag van {dd/mm/jj} gericht aan {naam van de gemeente of stad} is
geen gevolg gegeven;
(enkel te gebruiken indien de gemeente/stad geen antwoord geeft)
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
-het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikel 3, 7 en 10;
-het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden gewijzigd
en inzonderheid door het Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015;
-het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op
heden gewijzigd;
-de dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 inzake de procedure van
aanvullende reglementen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare
Werken;
-de dienstorder MOW/AWV/2016/2 - Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom;
DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT:
Artikel. 1 Op het grondgebied van de stad Tongeren worden alle bestaande besluiten inzake
snelheidsbeperkingen, opgeheven en vervangen door onderhavig besluit:
Art.1.1. Er wordt een permanente snelheidsbeperking van 50km/uur ingevoerd:
Op gewestweg N614a:
- Tussen kmpt. 0,000 en 0,245
- Tussen kmpt. 0,245 en 0.000
Op gewestweg N79:
- Tussen kmpt. 19,100 en 19,622
- Tussen kmpt. 19,622 en 19,100
Op gewestweg N730:
- Tussen kmpt. 0,750 en 1,155
- Tussen kmpt. 1,155 en 0.750
Op gewestweg N618:
- Tussen kmpt. 1.500 en 1,958
- Tussen kmpt. 1,958 en 1.500
Pagina x van y
Op gewestweg N20:
- Tussen kmpt. 19,400 en 19,900
- Tussen kmpt. 19,900 en 19,400
Art.l.3. Er wordt een variabele snelheidsbeperking van 30km/uur ingevoerd tijdens de aankomsten
vertrektijden van de school:
Op gewestweg N20:
- Tussen kmpt. 18,600 en 18,728
- Tussen kmpt. 18.728 en 18,600
- Tussen kmpt. 19,046 en 19,195
- Tussen kmpt. 19,195 en 19,046
Op gewestweg N79:
- Tussen kmpt. 19,622 en 19,910
- Tussen kmpt. 19,910 en 19,622
Op gewestweg N69:
- Tussen kmpt. 0,166 en 0,000 (eenrichtingsverkeer) Op gewestweg N614a:
- Tussen kmpt. 2,270 en 2,432
- Tussen kmpt. 2,432 en 2.270
Op gewestweg N730:
- Tussen kmpt. 0 028 en 0,137
- Tussen kmpt. 0,137 en 0,028
Art. 2. De bepalingen van artikel één worden ter kennis van de weggebruikers gebracht
door middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens.
Art. 3. De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de
verkeerstekens worden gedragen door het Vlaamse Gewest.
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten
onmiddellijk worden verwijderd.
Art. 4. Alle bestaande besluiten die betrekking hebben op het onderwerp van de in artikel
één omschreven weggedeelten worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.
Art. 5. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de griffie van de politierechtbank te
Tongeren.
Brussel, ...
De Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia PEETERS


top